Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou ekonomická a ekologická zařízení, která využívají energii okolního prostředí a přeměňují ji na teplo používané k vytápění budov a ohřevu vody. Tepelné čerpadlo odebírá nízkopotenciální energii vodě (povrchová, spodní, odpadní), vzduchu (okolní, odpadní) nebo země (prostřednictvím nemrznoucí kapaliny obíhající v uzavřeném koletoru) a na termodynamickém principu ji mění v potřebné a využitelné teplo, které se pak rozvádí vodou nebo vzduchem. Podle konkrétních podmínek uživatele je možno dodat a instalovat tepelná čerpadla s různými kombinacemi vstupní a výstupní energie. Vstupními zdroji energie jsou vzduch, voda, země a výstupní energií jsou vzduch a voda.
 

Vzduch - tepelná čerpadla vzduch/vzduch nebo vzduch/voda odebírají tepelnou energii většinou venkovnímu vzduchu, v některých. případech i do -23°C.

Voda - zde tepelná čerpadla voda/voda nebo voda/vzduch převážně využívají povrchové nebo spodní vody.Přitom zvláště spodní voda je pro své příznivé stabilní teploty a malou závislost na venkovní teplotě. Velmi vhodná pro tepelná čerpadla. V tomto případě jde nejčastěji o dvě studny ve vzdálenosti min. cca 15 m, kdy z jedné se čerpá voda o určitém průtoku, tato voda nám ve výměníku - výparníku odevzdá požadovanou energii - ochladí se a poté se vrací do druhé studny.

Země - v tomto případě odebírá tepelné čerpadlo energii z nemrznoucí kapaliny, která průchodem uzavřeného plastového kolektoru v zemi opět tuto energii získá. Tyto kolektory můžeme uložit plošně do rýh nebo do vrtů.

tzn. tepelná čerpadla jsou typu:
 
-  vzduch / vzduch
-  vzduch / voda
-  země / voda
-  voda / voda
 
 
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
 
 
    
 
 
 

Kontakt

KOWA plus s.r.o.

Kancelář:
Areál ZD Ostrata
763 11 Zlín - Ostrata

Sídlo firmy:
Husitská 89/41
130 00 Praha 3Telefon:
+420 775 571 909

E-mail: